วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

Translation News in to English


from Thairat online Jenuary29,2011

นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้ก่อตั้ง World Economic Forum

วันที่ 2 ของการเดินทางเยือนเมืองดาวอส สหพันธ์รัฐสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ครั้งที่ 41 ของนายอภิสิทธิ์ ​เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยเมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ของโลก พร้อมให้ความมั่นใจในศักยภาพการเป็นผู้นำการผลิตรถยนต์ 1 ใน 10 ของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ขณะที่แม้จะยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพราะสังคมกำลังมุ่งไปสู่การเลือกตั้ง

สำหรับในส่วนประชาชนรัฐบาลพยายามสร้างหลักประกันในชีวิตให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น และการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า ปัญหาการคอรัปชั่นยังเป็นปัญหาที่รุนแรงในประเทศไทย และต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาระกิจของนายกรัฐมนตรี ในวันนี้ นายกรัฐมนตรี จะอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับความแตกแยกในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ความเป็นอธิปไตยกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรี การนิยามความร่วมมือของสังคมใหม่และการกำจัดช่องว่างระหว่างรุ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะหารือกับ ศจ.Klaus Martin Schwab ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ด้วยThe Prime Minister prepared to discuss the founder of World Economic Forum

Day 2 of the trip to Davos. Swiss Federal Government. To attend World Economic Forum of the 41 Vejjajiva, The Prime Minister yesterday to exchange ideas with leading automotive industry, the world's largest. With confidence in the potential of leading automobile 1 in 10 of Thailand in the next five years, while I want to movement of the political groups are suddenly believe that it will not affect the reliability of Neu. Investment. Because society is moving towards elections.
For people in the government is trying to create security in life, the people to participate more. And creating opportunities for people to have flexibility. To keep up to changes of the economy, however, Prime Minister admitted that the problem of corruption is a serious problem in Thailand and must be changed continuously.
For the mission of the Prime Minister today to discuss about the divisions in society more. With the sovereignty and unity. Strengthening to women. The new definition of social cooperation and elimination of the gap between generations the opportunity to discuss with Prime Minister Prof. Klaus Martin Schwab executive and founder of World Economic Forum.

........................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น