วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Translation House RegistrationHOUSE PARTICULARS Book No.1

House Cord No. 9609-008062-4 Local Registration Office: SUKHIRIN DISTRICT

Address: HOUSE NO.26/2 Mooti 2
MAMONG SUB-DISTRICT, SUKHIRIN DISTRICT,
NARATHIWAT PROVINCE

Village Name:
House Name:

Type of House: HOUSE
Description of house:

Date of stipulating the house number:

Signature: (Mr.Somchai Thanyavomg) Regester

Date of printing the house registration: 8 July 2004


..................................................................................................................


Book No: 1 List of persons of the house cord no. 9609-008062-4 Serial No. 3

Name: MissNureela Mudor Nationality: THAI Sex: FEMALE

ID No: 1-9608-00053-15-0 Status: RESIDENT Date of birth: 6 March 1989

Name of natural mother: CHEKRAMOH 3-9608-00100-24-3 Nationality: THAI

Name of natural father: BRAHENG 3-9609-00058-69-9 Nationality: THAI

Transferred from: CIVIL HOUSE REGISTRATION DATABASE

Signature: (Mr.Somchai Thanyavong) Register

**Transferred to
......................................................................................................................
......................................................................................................................


รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9609-008062-4 สำนักทะเบียน อำเภอสุคิริน
รายการที่อยู่ 26/2 หมู่ที่ 2
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 27 ตุลาคม 2536
ลงชื่อ
(นายสมชาย ธัญวงศ์) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ทะเบียนบ้าน 8 กรกฎาคม 2547


......................................................................................................

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9609-008062-4 ลำดับที่ 3
ชื่อ น.ส.นูรีลา มูดอ สัญชาติ ไทย เพศ หญิง
เลขประจำตัวประชาชน 1-9608-00053-15-0 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 6 มี.ค. 2532
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เจ๊ะรอเมาะ 3-9608-00100-24-3 สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บรอเฮง 3-9609-00058-69-9 สัญชาติ ไทย
*มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฏร
ลงชื่อ
(นายสมชาย ธัญวงศ์) นายทะเบียน
**ไปที่
.........................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น