วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning log out class week 12

Learning log outclass
Phrase
เราแบ่งประเภทของ Phrase แต่ละชนิดตามคำหลัก (Head)ของมัน หรือ หน้าที่ที่มันทำอยู่ในประโยค
e.g. The plumber’s bill should have been paid last week. Head = paid ดังนั้นเป็น Verb phrase
โดยเราสามารถแบ่ง Phrase ออกเป็นประเภทตามหน้าที่ ที่คำหลักนั้นอยู่ในประโยคดังนี้

1. Prepositional phrase มีคำ Prepositionเป็นคำหลักของPhrase (Prep อยู่หน้าPhrase)
e.g. I called her on the phone. ฉันโทรหาหล่อนทางโทรศัพท์ (on the phone = Prep phrase)

2. Adjective phrase มีคำAdjectiveเป็นคำหลักของPhrase นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง Phraseอื่นๆที่ทำหน้าที่เสมือน Adjอีกด้วย
e.g. She’s absolutely impervious to criticism. หล่อนไม่ครั่นคร้ามต่อคำวิพากษวิจารณ์ (Adj phrase)
That food is good to eat. อาหารนั้นมีประโยชน์ที่จะรับประทาน (Adj phrase)
John is a man with a kind nature. จอห์นเป็นชายที่มีนิสัยโอบอ้อมอารี (Adj phrase)

3. Adverb phrase คือphraseใดๆ ที่ทำหน้าที่เป็น Adverbในประโยค
e.g. The computer was devised specifically for use by those physicists. (Adv phrase)
John ran with great speed. (with great speed = quickly)(Adv phrase)
He fell to the ground. = down ตกลงที่ไหน (Adv phrase)

4. Noun phrase คือกลุ่มคำใดๆที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม Nounในประโยค
e.g. Bali’s spectacular beaches, volcanoes, lakes, temples, and terraced rice fileds have made it one of the most visited places on earth.
(ถ้าเราตัดตัวที่ขีดเส้นใต้ออกประโยคก็จะขาด Noun)

5. Verb phrase คือphraseที่มี verbเป็นคำหลัก
e.g. The box must have been opened. (Verb phrase)
อย่าจำสับสนกับ Phrasal verb ที่เป็นกลุ่มคำพิเศษที่ประกอบด้วยVerbและ Particles (อาจเป็นAdverbหรือPreposition)ซึ่งอาจมีความหมายที่แตกต่างจาก Verbหลักไปเลย
e.g. We didn’t bargain for what happened. เราไม่ได้คิดสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเลย
(bargain ต่อรอง for = Phr V = expect คิดเอาไว้ก่อน)

6. Participle/Participial phrase กลุ่มคำที่มีParticipleเป็นคำหลักใช้ขยายความหมายเสมือน Adjective
e.g. The villagers lived in a house built of stone. (Past Part = ถูกสร้างจากหิน)
Being tired, we want to go home. (Present Part = รู้สึกเหนื่อย)
Walking along the street, we met John. (Present Part = ขณะกำลังเดินอยู่ที่ถนน)

7. Absolute phrase คือphraseผสมระหว่างNoun/Pronounกับ Participleโดยมีความหมายที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยคที่มันอยู่เลย
e.g. The students marching along, the people stood on both sides of the road.
นักเรียนเหล่านั้นกำลังเดินแถวตามๆกันมา ผู้คนเหล่านั้นได้ยืนอยู่บนสองฝากถนนนั้น
(นักเรียนเดิน ก็เดินไป ผู้คนยืน ก็ยืนไป ไม่ได้ขยายซึ่งกันและกัน)

8. Infinitive phrase กลุ่มคำที่มี Infinitive Toนำหน้า
e.g. John is the first man to walk in space. จอห์นเป็นมนุษย์คนแรกที่เดินในอวกาศ (To infinitive =ทำหน้าที่ขยาย man)

9. Gerund phrase กลุ่มคำที่ทำหน้าที่ของ Gerund
e.g. Her beautiful singing charmed us.
(Gerund phrase)
I hate having to clean the room. (Gerund phrase)

2 ความคิดเห็น: